• امور اجتماعی

    مسئول امور اجتماعی اهل سنت و جماعت جزیره قشم  شیخ محمد رحیمی استاد دانشکده دعوت و اصول دین بندر عباس می باشد شما می توانید برای پیگیری قضایای اجتماعی با ایشون در تماس باشید.