• مساجد شهر قشم

  شما می توانید با کلیک بر هر مسجدی گزارشی مبسوط از وضعیت مساجد داشته باشید. 

  1.  مسجد جامع بزرگ اهل سنت و جماعت در حال احداث

  2. مسجد جامع قدیم

  3. مسجد ایمان

  4. مسجد سیدنا بلال

  5. مسجد توحید

  6. مسجد آل کمال

  7. مسجد عثمان بن عفان ( ملاموسی)

  8. مسجد ابوبکر صدیق

  9.مسجد عمر بن خطاب (بازار) 

  10. مسجد علی ابن ابی طالب

  11. مسجد ایمانی

  12. مسجد محمد نجیب

  13.مسجد میر هاشم

  14.مسجد قدس

  15. مسجد مصلی

  16. مسجد حاجی ابوبکر

  17.مسجد حاجی رمضان( تخته ای)

  18. مسجد خلفای راشدین 

  19.مسجد ابراهیم خلیل الله

  20.مسجد سیدنا حسین( سام و زال)

  21.مسجد سیدنا حسن ( صحرا سینا)

  22.مسجد نور

  23.مسجد امام شافعی ( بوستان)

  24.مسجد النبی

  25.مسجد محله هلری

  26.مسجد علی عبدالله صالح

  27.مسجد نریمان در حال احداث

  28. مسجد سام و زال در حال احداث