• خطبه های سال 1396

  1. خطبه 11/01/1396 با موضوع :  محاسبه جهان آخرت         صوتی          تصویری

  2. خطبه 25/01/1396 با موضوع :  حقیقت اسلام و پاسخ به شبهات فکری معاصر  ( اثبات کار آمدی اسلام در هر زمان و مکان )    صوتی         تصویری

  3. خطبه 01/02/1396 با موضوع : 
  حقیقت اسلام و پاسخ به شبهات فکری معاصر (2)  ( اثبات کار آمدی اسلام در هر زمان و مکان )            صوتی          تصویری

   4. خطبه 15/02/1396 با موضوع : حقیقت اسلام و پاسخ به شبهات فکری معاصر (3)  ( اثبات کار آمدی اسلام در هر زمان و مکان )       صوتی              تصویری 

  5. خطبه 22/02/1396 با موضوعتقوای اجتماعی و تقوای مالی مسجد جامع روستای کاروان   صوتی             تصویری 

  6.خطبه 29/02/1396 با موضوع : جاذبه های اسلام(نظام اجتماعی) مسجد جامع قشم     صوتی                 تصویری

  7.خطبه 05/03/1396 با موضوع : غنیمت شمردن رمضان             صوتی              تصویری

  8. خطبه 19/03/1396 با موضوع :  رمضان ماه شکر                     صوتی                   تصویری